ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Purebel Academy: de eenmanszaak Purebel Academy, gevestigd te Hoofddorp (2132ZW).

Opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77257677. Rechtsgeldig vertegenwoordigd door Cill Bakker.

Diensten/aanbod: Alle diensten die kunnen worden afgenomen bij Purebel Academy, zoals maar niet beperkt tot: programma’s op Purebel Academy, online programma’s op purebelacademy.nl, events, live-bijeenkomsten. Het aanbod staat onder meer weergegeven op de website van Purebel Academy.

  • Jij/ je /Opdrachtgever: jij ofwel degene die, handelende in de uitoefening van diens beroep of bedrijf of natuurlijke persoon, in contact treedt met Purebel Academy en/of aan Purebel Academy opdracht(en) verstrekt of afneemt van Purebel Academy.
  • Opdracht/overeenkomst: het verzoek van Opdrachtgever aan Purebel Academy om werkzaamheden te verrichten en/of het akkoord van Opdrachtgever om deel te nemen aan een of meerdere onderdelen van Purebel Academy of ander aanbod van Purebel Academy.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

2.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten tot levering van diensten en/of producten door Purebel Academy.

2.2  Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Purebel Academy, voor de uitvoering waarvan derden worden ingeschakeld.

2.3  Al degenen die voor Purebel Academy werkzaamheden uitvoeren in het kader van de Opdracht, kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden.

2.4  Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van jou, Opdrachtgever, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze schriftelijk door Purebel Academy zijn aanvaard.

2.5  Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover die specifiek en schriftelijk door Purebel Academy zijn aanvaard.

2.6  Indien Purebel Academy geen strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn of dat Purebel Academy in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen in deze algemene voorwaarden te verlangen.

ARTIKEL 3 – AANBIEDINGEN/OFFERTES

3.1  Alle aanbiedingen van Purebel Academy zijn vrijblijvend en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3.2  De overeenkomst tussen jou en Purebel Academy komt tot stand na ontvangst van de bevestigingsmail na aanmelding op de website van Purebel Academy.

3.3  Door Purebel Academy gedane mondelinge toezeggingen zijn pas bindend zodra schriftelijk bevestigd.

3.4  Overeenkomsten, opdrachten en wijzigingen daarvan komen tot stand op het moment dat Purebel Academy deze schriftelijk heeft geaccepteerd, dan wel op het moment dat Purebel Academy feitelijk een begin van uitvoering heeft gemaakt.

3.5  Jij, draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Purebel Academy aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan jij, Opdrachtgever, redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Purebel Academy worden verstrekt. Verstrekte gegevens door jou worden door Purebel Academy aangemerkt als juist.

3.6 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Purebel Academy zijn verstrekt, heeft Purebel Academy het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan jou, Opdrachtgever, in rekening te brengen.

ARTIKEL 4 – INSCHAKELING VAN DERDEN

4.1  Voor een goede uitvoering van de overeenkomst, heeft Purebel Academy het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden (experts). Purebel Academy is behoudens in het geval waarin vanuit de kant van Purebel Academy sprake is van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

4.2  Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de overeenkomst tussen jou, Opdrachtgever en Purebel Academy, willen beperken, gaat Purebel Academy ervan uit dat alle overeenkomsten tussen jou, Opdrachtgever en Purebel Academy inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens jou, Opdrachtgever, te aanvaarden.

ARTIKEL 5 – BIJZONDERE VOORWAARDEN PUREBEL ACADEMY

5.1  In de programma’s en/of andere diensten van Purebel Academy deelt zij kennis, ervaring en tools om een sterke mindset als ouder kan ontwikkelen met betrekking tot jouw puber. Zelf moet je naast het volgen van het programma voldoende tijd reserveren voor het programma. Het succes van het programma is grotendeels afhankelijk van je eigen inspanningen. Purebel Academy kan geen garanties bieden omtrent het bereiken van de gewenste mindset en coachskills. Purebel Academy biedt enkel de middelen daartoe. Eveneens is Purebel Academy niet aansprakelijk voor het delen van haar kennis en uiting van haar visie. Dit is ten alle tijden een richtlijn. Er wordt geadviseerd contact op te nemen met bijvoorbeeld jouw huisarts of andere professionals om informatie en een officieel advies van hen te vragen betreft jouw vraagstukken.

5.2  Het programma en overige diensten van Purebel Academy houden een inspanningsverplichting in en geen resultaatsverbintenis. Ingeschakelde derden -en Purebel Academy zelf, zullen zich inspannen om een positief resultaat te bereiken, maar er kan niet gegarandeerd worden dat dit resultaat bereikt zal worden. Bij de uitvoering van de overeenkomst zal op een wijze worden gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwame professional verwacht mag worden.

5.3  Purebel Academy zal zich inspannen om de juiste handvatten aan te reiken om je mindset en evt. jouw gezinssituatie te verbeteren en staat Purebel Academy binnen de grenzen van het programma voor jou, Opdrachtgever, klaar. De ondersteuning die Purebel Academy biedt staat beschreven in het programma.

5.4  Indien er via de online community en/of social media en/of website van Purebel Academy rechtstreeks of indirect adviezen worden gegeven voor het nemen van medische, juridische, financiële of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat Purebel Academy hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. Je dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op jouw situatie toegespitst advies.

5.5  Jij als Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de bij de aanmelding verstrekte gegevens, eventuele onjuiste gegevens komen voor jouw eigen rekening en risico.

5.6  De diensten en programma’s van Purebel Academy zijn persoonlijk en kunnen niet overgedragen worden. Het is niet toegestaan om je account of inlog gegevens te delen met derden. Bij constatering van het onrechtmatig delen van je account en/of inloggegevens met derden, wordt je account geblokkeerd en vervallen de licenties op de door Purebel Academy verstrekte programma’s/diensten. Daarnaast ben je een boete aan Purebel Academy verschuldigd van €2500,- voor elke overtreding, onverminderd de wettelijke mogelijkheid voor Purebel Academy de daadwerkelijk geleden schade op Opdrachtnemer te verhalen.

5.7  Bij gebruik van de programma’s en/of andere diensten van Purebel Academy worden jouw persoonsgegevens verwerkt. Jij, opdrachtgever, geeft toestemming voor verwerkingen die noodzakelijk is om de programma’s en/of diensten van Purebel Academy aan te kunnen bieden. Raadpleeg de privacyverklaring van Purebel Academy voor meer informatie.

ARTIKEL 6 – MATERIALEN EN LICENTIES

6.1 Gedurende het programma, tenzij schriftelijk anders aangegeven, heb jij, Opdrachtgever toegang tot de materialen en online community ’s behorende bij de desbetreffende dienst en/of programma.

ARTIKEL 7 –HERROEPINGSRECHT/ANNULEREN

7.1  Purebel Academy vindt het belangrijk dat jij tevreden bent, Je kan daarom uiterlijk 14 (veertien) dagen na je aanmelding voor het online programma je deelname annuleren (herroepen). Omdat de afgenomen dienst/programma al tijdens de bedenktijd ingaat, dien je wel de kosten voor de periode dat je van de dienst gebruik hebt gemaakt te voldoen. Annuleren kan door een mail te sturen naar info@purebelacademy.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN PUREBEL ACADEMY VERSIE 2020

7.2  Bij annulering/ herroeping dien jij als Opdrachtgever al het ontvangen materiaal in te leveren en vervallen de licenties op de door Purebel Academy verstrekte programma’s, tools en community ‘s.

7.3  Annuleren of verplaatsen van een bestaande afspraak voor een begeleidings- of adviesgesprek of andere eenmalige één op één begeleiding, is mogelijk tot uiterlijk 24 uur voor aanvang. Deze bepaling is niet van toepassing op livedagen.

7.4  Indien je al betalingen hebt gedaan, dan zal het geld zo spoedig mogelijk worden gerestitueerd.

7.5  Na in de vorige leden genoemde termijn is het niet meer mogelijk om deelname aan het programma te annuleren en moet je het volledige deelnemersgeld betalen. Je komt hiermee expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

ARTIKEL 8 – DUUR GEBRUIKERSRECHT

8.1 De overeenkomst komt tot stand voor een periode van minimaal 1 maand of meerdere maanden indien gebruik wordt gemaakt voor een aanbiedingstarief over langere periode. De overeenkomst kan door Opdrachtgever tussentijds en na afloop worden verlengd.

8.2 De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd tot het moment van opzegging door Opdrachtgever, opzegging dient ten minste 7 kalenderdagen voor aanvang van de nieuwe periode plaats te vinden en kan uitsluitend schriftelijk of via de e-mail.

8.3 De overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd, het gekozen aantal maanden voor de initiële overeenkomst is hierbij leidend.

8.4 Opdrachtgever zal zich na beëindiging of ontbinding van de licentieovereenkomst onthouden van ieder direct of indirect gebruik van de in opdracht gegeven diensten en is gehouden om alle van Purebel Academy verkregen informatie binnen twee werkdagen na de datum van beëindiging of ontbinding te verwijderen uit alle bij Opdrachtgever aanwezige (computer)apparatuur.

8.5 Purebel Academy en Opdrachtgever zijn bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk of per e-mail te ontbinden en zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade in de volgende gevallen; (a) indien de andere partij haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; (b) Licentienemer (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend; (c) Licentienemer onder curatele of bewind is gesteld, dan wel Purebel Academy haar activiteiten staakt of liquideert..

8.6 Ongeacht het overige bepaalde in deze Overeenkomst zullen de volgende verplichtingen na het einde van deze Overeenkomst doorlopen: (a) openstaande betalingen; (b) intellectuele eigendomsrechten; (c) aansprakelijkheid.

ARTIKEL 9 – BIJZONDERE VOORWAARDEN EVENTS EN LIVE BIJEENKOMSTEN

9.1 Livedagen kunnen onderdeel zijn van een programma. De live middagen/dag vinden plaats op vooraf bekendgemaakte data en zijn onder voorbehoud van wijzigen.

9.2 Annuleren of verzetten van de live middagen/dagen is niet mogelijk. Dit betekent dat indien jij, Opdrachtgever, niet beschikbaar bent op de vooraf bekendgemaakte data, de live middag/dag zal komen te vervallen en niet ingehaald kan worden.

9.3 Gedurende je verblijf op de locatie van het event/live bijeenkomst dien je je te gedragen in vereenstemming met de geldende normen wat betreft openbare orde, goede zeden en fatsoen. Voorts ben je gehouden je te gedragen conform de door Purebel Academy of door op de locatie gehanteerde huisregels betrekking hebbend op het event/live bijeenkomst. In dit verband ben je eveneens gehouden de door Purebel Academy of ingeschakelde experts, gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen. Indien je niet volgens voorgaande gedraagt of de gegevens instructies niet opvolgt, is Purebel Academy en/of derden gerechtigd om je de toegang tot het event/live bijeenkomst te weigeren of van de locatie te (doen) verwijderen. In dat geval heb je geen recht op schadevergoeding en/of restitutie.

9.4 Indien het event/live bijeenkomst door Purebel Academy wordt verschoven naar een andere datum of locatie, zal je hier minimaal 7 (zeven) dagen van tevoren van op de hoogte worden gebracht. Bij verplaatsing vindt geen restitutie inclusief servicekosten of overige schade plaats.

9.5 Indien Purebel Academy in geval van ziekte, dan wel in geval van overmacht, het event en/of de live bijeenkomst verschuift naar een andere datum of locatie dan wel het event en/of de live bijeenkomst in zijn geheel annuleert, is Purebel Academy niet aansprakelijk voor enige door jou ten gevolge daarvan geleden of te lijden schade.

9.6 Purebel Academy is gerechtigd sfeeropnames te maken van het event en/of de live bijeenkomst en de aldaar aanwezige personen voor marketingdoeleinden van Purebel Academy. Bij sfeeropnames worden de aanwezige personen niet herkenbaar in beeld gebracht. In het geval van opnames waarop aanwezige personen herkenbaar in beeld worden gebracht, wordt vooraf toestemming gevraagd aan de aanwezige. Purebel Academy noch eventuele derden aan wie Purebel Academy toestemming heeft gegeven voor een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging, is ter zake aan jou enige vergoeding verschuldigd. Raadpleeg de privacyverklaring van Purebel Academy voor meer informatie.

ARTIKEL 10 – OPSCHORTING EN ONTBINDING

10.1  Purebel Academy is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien jij, Opdrachtgever, de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.

10.2  Voorts is Purebel Academy bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

10.3 Purebel Academy is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien jij de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt dan wel indien Purebel Academy na het sluiten van de overeenkomst ter kennis is gekomen of omstandigheden goede grond geven te vrezen dat jij als Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat jij als Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

10.4 In geval van liquidatie, van (een aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van jou, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor jij niet langer vrijelijk over je vermogen kan beschikken, staat het Purebel Academy vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling door Purebel Academy.

10.5 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Purebel Academy op jou onmiddellijk opeisbaar. Indien Purebel Academy de nakoming van de verplichting opschort, behoudt ze haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

ARTIKEL 11 – PRIJZEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

11.1  De prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld en exclusief andere heffingen van overheidswege, alsmede in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Indien bijkomende kosten van toepassing zijn worden deze vooraf kenbaar gemaakt en gespecificeerd.

11.2  Betaling kan ineens of indien schriftelijk aangeboden, in termijnen worden voldaan. Indien er betaald wordt in termijnen, dan blijft ook na afronding van het programma of overige diensten de verplichting tot betaling bestaan, net zolang tot het volledige bedrag is voldaan.

11.3 Purebel Academy is te allen tijde gerechtigd tot verhoging van het honorarium of de prijs zonder dat jij, de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of op andere grond gebaseerd is die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

11.4 Betaling van online diensten en/of programma’s kan via: iDEAL. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient de betaling binnen 5 (vijf) werkdagen van je bankrekening afgeschreven te zijn.

11.5 Betaling zal geschieden zonder aftrek of verrekening, zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijke toerekenbare tekortkomingen.

11.6 Door het verstrijken van de betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. De wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wederpartij een particulier is in welk geval de wettelijke rente is verschuldigd. Zodra de wederpartij in verzuim komt te verkeren, worden alle (toekomstige) vorderingen van Purebel Academy op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim in zonder ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW. Purebel Academy is in dat geval bevoegd om zijn/haar verplichtingen uit hoofde van enige met de wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige betaling van alle opeisbare vorderingen is ontvangen.

11.7 Indien de wederpartij in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige (betalings)verplichting,
dan komen, naast de hoofdsom en rente, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 150,00 exclusief btw, tenzij de wederpartij een particulier is in welk geval de incassokosten worden begroot conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

11.8 In geval van liquidatie, faillissement of (voorlopige) surséance van betaling van de wederpartij of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van wederpartij wordt uitgesproken, of wanneer er beslag ten laste van de wederpartij wordt gelegd, alsmede in geval van overmacht, worden alle verplichtingen van de wederpartij uit hoofde van enige overeenkomst onmiddellijk opeisbaar. Purebel Academy is alsdan bevoegd om de uitvoering van enige met de wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten dan wel over te gaan tot ontbinding van die overeenkomst.

11.9 Indien de overeenkomst is aangegaan met meer dan een persoon, behorend tot dezelfde groep van ondernemingen, zijn alle personen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen op grond van dit artikel, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

11.10 Reclames en klachten omtrent een factuur dienen binnen 1 (een) week na dagtekening van de factuur schriftelijk bij Purebel Academy te zijn gemeld, bij gebreke waarvan jij je rechten ter zake hebt verwerkt. Een reclame of klacht doet niet af aan de betalingsverplichting.

11.11 Indien je in gebreke bent met de nakoming van een of meer van jouw verplichtingen (ongeacht of er sprake is van een reclame) dan zijn de verplichting van Purebel Academy automatisch opgeschort totdat het verschuldigde (met inbegrip van alle kosten) is voldaan en kan Purebel Academy volledige betaling verlangen van jou.

ARTIKEL 12 – OVERMACHT

12.1  Purebel Academy is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien ze daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeerde gelden opvatting niet voor de rekening van Purebel Academy komt, ook wel overmacht genoemd.

12.2  Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Purebel Academy geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Purebel Academy niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt bedoeld, maar niet uitsluitend bedoeld: stroom- of internet storing, terrorisme, extreme file, verkeersongeluk, extreme weersomstandigheden, ziekte van derden/experts.

12.3 Purebel Academy heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Purebel Academy haar verplichting had moeten nakomen.

12.4 Zolang de periode van overmacht voortduurt kan Purebel Academy de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan is ieder van ons gerechtigd de overeenkomst of dat deel van de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de ander.

12.5 Voor zover Purebel Academy ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Purebel Academy gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte te facturen.

ARTIKEL 13 – INTELLECTUEEL EIGENDOM/GEBRUIK MATERIALEN

13.1 Op de teksten, materialen, afbeeldingen, video’s, content behorende bij de diensten van Purebel Academy, bezit Purebel Academy de intellectuele eigendomsrechten. Tijdens en na de afname van de diensten uit de overeenkomst mag je gebruik maken van de materialen. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij Purebel Academy hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Het is eveneens niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij Purebel Academy hier schriftelijk toestemming voor gegeven heeft.

13.2 Indien voor verkrijging van een dergelijk intellectueel eigendomsrecht een registratie of depot vereist is, dan is Purebel Academy uitsluitend bevoegd tot het doen daarvan.

13.3 Het is jou, Opdrachtgever, niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van Purebel Academy haar beeldmateriaal, informatie etc. van de website of social mediakanalen te gebruiken.

13.3 Bij overtreding van dit artikel ben je Purebel Academy direct een opeisbare boete van 5.000 (vijfduizend) euro verschuldigd voor iedere overtreding alsmede 1.000 (duizend) euro voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Purebel Academy om naast de boete (volledige) schadevergoeding te vorderen alsmede onverminderd al haar overige rechten.

ARTIKEL 14– KLACHTEN

14.1 Mocht je ontevreden zijn over de uitvoering van de overeenkomst, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan Purebel Academy laten weten door middel van een email aan info@purebelacademy.nl

14.2 Klachten moet je binnen 14 (veertien) dagen na het ontstaan van de klacht melden aan Purebel Academy. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

14.3 Een klacht doet niet af aan de betalingsverplichting.

ARTIKEL 15 – AANSPRAKELIJKHEID

15.1 Purebel Academy is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van door jou onjuiste en/of onvolledige gegevens.

15.2 Purebel Academy is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van de uitvoering van een overeenkomst voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim tot tijdige betaling van facturen van Purebel Academy over te gaan.

15.3 Purebel Academy is niet aansprakelijk voor eventuele verwondingen, directe of indirecte schade als gevolg van de gegeven adviezen door Purebel Academy en/of uiting van haar visie. Dit is ten alle tijden bedoeld als richtlijn.

15.4 Purebel Academy is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot: gevolgschade, gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie van jou en/of derden.

15.5 Jij vrijwaart Purebel Academy voor iedere aansprakelijkheid voor dergelijke schade bij derden.

15.6 Purebel Academy is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van, met betrekking tot de overeenkomst, door derden/experts verrichtte werkzaamheden.

15.7 Iedere aansprakelijkheid van Purebel Academy voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief btw.

15.8 Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van 1 (een) jaar na de dag waarop jij bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van Purebel Academy voor die schade.

15.9 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je Purebel Academy eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat Purebel Academy in staat is om haar verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

ARTIKEL 16 – GEHEIMHOUDING EN PERSOONSGEGEVENS

16.1 Jij en Purebel Academy zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die wij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bronnen hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de ander is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

16.2 Indien Purebel Academy op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijk uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of door de bevoegde rechter aangewezen derden (mede) te verstekken, en Purebel Academy zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijke dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is Purebel Academy niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en ben jij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van schending van de privacy.

16.3 Purebel Academy neemt jouw privacy serieus en gebruikt jouw persoonsgegevens alleen in het kader van haar dienstverlening. Purebel Academy houdt zich aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens. Meer informatie over welke gegevens Purebel Academy verwerkt en met welk doel, is te vinden in de Privacyverklaring.

ARTIKEL 17 – GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

17.1  Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.

17.2  Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

17.3  Op alle overeenkomsten tussen Purebel Academy en jou is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 18 – SLOTBEPALINGEN

18.1 Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, gaat het bepaalde in de overeenkomst voor.

18.2 Tezamen met de overeenkomst vormen deze voorwaarden de volledige overeenkomst tussen jou en Purebel Academy. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken komen hiermee te vervallen.

18.3 Indien onduidelijkheden bestaan omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of indien zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan zullen we in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijk bepalingen in acht worden genomen.

18.4 Purebel Academy is bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip. Purebel Academy zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per e-mail naar je sturen. Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat zij aan de gewijzigde algemene voorwaarden gebonden is, indien zij na de kennisgeving van de diensten en/of programma’s van Purebel Academy gebruik maakt.

1.5 De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is kenbaar via de website van Purebel Academy en kan op jouw verzoek per post of e-mail worden toegestuurd.

Hoofddorp, 23 februari 2020